I. ALAPELVEK

1.1.     A Nemzetközi Szent György Lovagrend Etikai kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex), a rendi élet olyan vetületeit és értékeit szabályozza, mint, pl. a rendi szabadság, a Rend tartalmi munkájában való részvétel, személyi autonómia, igazságosság és méltányosság, tevékenységi érdem, szakértelem, tisztesség és becsületesség, átláthatóság, felelősségtudat, megbecsülés és tolerancia, jóindulat és gondoskodás.

1.2.     Az Etikai kódex előírásai kötelező érvényűek a Rend közösségére - dámákra, lovagokra, tisztségviselőkre, és mindazokra, akik a Rendben valamilyen minőségben tevékenykednek. A rendi közösség tagjainak kötelezően be kell tartaniuk a Rend Alkotmányát és Alapszabályát és mindazokat az előírásokat, amelyek szabályozzák a Rend tevékenységét.

1.3.     A rendi közösség tagjainak jogai a Rend alapvető küldetése, az egyén szabadsága és a kompetencia közötti kölcsönös kapcsolaton alapulnak.

 

Az Etikai Kódex hatálya

1.     A Etikai kódexben meghatározott előírások, irányelvek, magatartási szabályok tisztségre való tekintet nélkül - kötelező érvényűek és hatálya vonatkozásában kiterjed:

         a Rend teljes (rendes) tagságára,

         A Rendbe felvételt kérő novíciusokra.

2.     Az Etikai kódexben foglaltak nem megfelelő végrehajtása vagy megsértése a Rend részéről etikai, fegyelmi és esetenként kártérítési, törvénybe is ütköző esetekben pedig a jogszabályok szerinti megfelelő, eljárást von maga után.

3.     A kódex hatálya alá tartozó valamennyi tagnak Etikai Nyilatkozatot kell tennie és aláírnia a Kódex megismerésének tényéről (1. sz. melléklet). A nyilatkozatot meg kell őrizni a rend archívumában.


II. ÉRTÉKEK ÉS ELVEK

1.    A rendi közösség etikai értékei

1.1.    A Rend és a rendi közösség közötti kapcsolat feltételezi az eszmék szabad áramlását, a szabad véleménynyilvánítást, a Rend vezetésében való részvételt, az objektív értékelést, az egyénnek azt a jogát, hogy minden felmerülő problémát korrekt módon megvitathasson.

1.2.    A Rend felvállalja a működési fegyelem és a törvényesség érvényesítését a jelen Etikai Kódex és a más törvényes előírások, vagy rendi szabályok áthágása esetén.

2.    A rendi szabadság

2.1.    A Rend mindennemű politikai, vallási, gazdasági befolyástól mentes teret biztosít a közösség számára, a törvényesség, az etikai és a tudományos elvek szigorú betartása mellett. A közösség tagjai védelmet élveznek mindenfajta üldözés, cenzúra és manipulációval szemben.

2.2.     A közösség bármely tagjának kötelessége mások hitét és szabadságát tiszteletben tartani. Kötelessége a kritikus értelmiségi magatartás, az együttműködés ápolása, a politikai, a Keresztényi/Keresztyéni vallási hovatartozásától független vélemény szabad kinyilvánításának biztosítása.

2.3.    A Keresztényi/ Keresztyéni szellemiség, és a tudományos objektivitás, fontos érték bármilyen csoport-, vagy egyéni érdeket képviselő befolyással, illetve esetleges kényszerrel szemben. Ennek az elvnek érvényesnek kell lennie a közreműködések esetében is.

2.4.    A rendi szabályok feltételezik, hogy a közösség bármely tagja szabadon és nyíltan érvelhet, kifejezheti véleményét az arra megfelelő helyen és időben. A közösség tagjai szabadon nyilatkozhatnak olyan kérdésekről, amelyek az ő kompetenciájához tartoznak, de a nyilatkozatoknak mindig összhangban kell lennie a Rend alkotmányával és alapszabályával.

3.    A rend tevékenységében való részvétel

3.1.    A Rend, mint ahogyan az Alkotmányában is megfogalmazásra került, nem öncéllal jött létre és nem öncélúan működik. A Rend tevékenységében való részvétel minden rendtag számára kötelező. Minden rendtagnak kötelessége, hogy megtalálja és a Rend részére feltárja azokat a módozatokat, területeket, színtereket stb., amelyekben lehetőségei szerint tevékenykedni tud, vagy a Rend tevékenységeit támogatni tudja. Ezek lehetnek pénzbeni, természetbeni, pr. és kommunikációs, kapcsolatrendszeri támogatások, szolgáltatások, karitatív előnyök biztosítása, aktív részvétel különböző rendezvényeken, azok szervezésében.
3.2.     A tevékenységben való közreműködés alapja a Renddel, az országos és megyei vezetőkkel, a Rend tagjaival történő rendszeres kapcsolattartás. Azon rendtagok esetében, akik két naptári év alatt nem vesznek részt a Rend által kezdeményezett tanácskozásokon, összejöveteleken stb. nem élnek ezekkel a lehetőségekkel a területileg illetékes prior felülvizsgálhatja tagságát és javasolhatja, passzív állományba való átminősítését.
3.3.    A rendtagokkal szemben alapvető elvárás, hogy akik adóbevallásra kötelezettek, amíg tagjai a Rend-nek, addig az adójuk egyik 1%-át a rendnek ajánlják fel.
3.4.    A 3.2 és 3.3. pontban megfogalmazott esetekben is, az elvárások teljesítésének követésében is az Etikai Bizottságnak tényfeltáró, vizsgáló és a Kormányzó Tanács fele javaslattevő szerepe van, a IV. pontban rögzített hatáskör mellett.

4.    Személyi autonómia

4.1.    A személyi autonómia értelmében, a Rend tagjainak jogában áll programok, javaslatok kidolgozása. Minden rendtagnak jogában áll a saját tevékenységét, befolyásoló döntések meghozatalára.

4.2.    A személyi autonómia mások személyi autonómiájának tiszteletben tartását is jelenti. Ugyanakkor, azok a tagok, akik valamilyen úton bizalmas információhoz vagy dokumentumokhoz jutnak - személyekre, vagy akár a Rendre vonatkozóan -, kötelesek azokat úgy kezelni, hogy ne sértsék az érintett személy/ek, vagy a Rend érdekeit.
4.3.   A Rend vezetői kötelesek bizalmasan kezelni bármilyen, a tagokkal kapcsolatos információt. A Rend tagjai bármely belső információt csak a Nagyprior jóváhagyásával közölhetnek a hivatalos szerveknek, kivételt képeznek a törvényekben előírt esetek.

5.    Igazságosság és méltányosság

5.1.    A Vezetőség a renden belül a közösség tagjait igazságosan, korrektül, méltányosan és bármilyen nemű megkülönböztetés nélkül kezelik. Tilos bárkit negatívan megkülönböztetni, a személyi jogait megsérteni faji, vallási, nemzeti, nemi, gazdasági hovatartozásra, korra vagy bármely más tulajdonságára hivatkozva.

5.2.    Mindenfajta elvtelen, korrupción alapuló befolyás alkalmazása tilos.

5.3.    A rendi közösség tagjai tevékenységükben elkerülik és kiküszöbölik azokat az összeférhetetlenségeket, amelyek különböző kapcsolatok és pozíciók halmozásából erednek, és amelyek megakadályozhatják őket a problémák korrekt értékelésében és megítélésében, illetve az objektív döntéshozatalban.

5.4.    A közösség tagjai kötelesek tudatni a Kormányzó Tanáccsal minden olyan helyzetet, amely korrupció kategóriájába sorolhatók. Ez felmerülhet anyagiak gyűjtésénél, juttatások odaítélésénél (nem objektív, kedvezményes elbírálás alkalmazása) a Rend nevével-jelképeivel történhető visszaélések, anyagiak, pénz, vagy más eszközök felajánlása kedvezmények elérése céljából azon személyeknek, akik megbízásuk szerint döntési helyzetben vannak, a Rend anyagi, vagy információs bázisát személyes, vagy más, nem a Rend érdekeit szolgáló célra felhasználja, stb.

5.5.    Azon személyek, akinek a tagsága megszűnik, a tagságra utaló öltözéket, jelvényeket a továbbiakban nem viselhetik és azokat kötelesek visszaszolgáltatni a rendnek. Kitüntetéseiket és Diplomájukat megtarthatják.

5.6.    Elhalálozás következtében megszűnő tagság esetében a Kormányzó Tanács egyedi mérlegelés és döntés alapján a jogos örökösöknek engedélyezheti az öltözék és / vagy a jelvények megtartását.

6.    Érdemek elismerése, értékelés módja

6.1.     A Rend elismeri és - lehetőségei szerint - jutalmazza az egyéni, vagy kollektív eredményeket, amelyek a Rend vállalt célkitűzéseit elősegítik.6.2.     A Renden belül az egyetlen egyénekre vonatkozó elfogadható értékelési kritérium a Rend érdekében folytatott tevékenység és az így elért eredmény.
6.3.    A rendtagok értékelését megyei szinten a tevékenységet elemző összejöveteleken az elért eredmények alapján valósítják meg.
6.4.    A rendtagok értékelésében mérvadó a Rend érdekében kifejtett tevékenység, az elért eredmény, illetve annak közösségre gyakorolt hatása.
6.5.     A Rend bármilyen szintű vezetője esetén az érdemet az anyagi és szellemi javakkal való gazdálkodás hatékonysága, a megfelelő minőségi munka, a pontos, korrekt rendi fegyelem meghonosítása, az alkotmány és alapszabály alkalmazása, és az építő jellegű munkalégkör kialakítása határozza meg.

7.   Szakmaiság-professzionalizmus

7.1.    A Rend alapvető célja egy olyan légkör megteremtése, amelyben, a minőségi munka, a kezdeményező képesség, a hatékonyság és eredményesség minden területen érvényesül. Az igényes tevékenység, a részvételhez való pozitív hozzáállás elhanyagolása, megváltoztatja a Rend tagjai közti kapcsolatot, gyengítve a tevékenység eredményeit, hatékonyságát, csökkentve a Rend hírnevét.
7.2.    A Rend közösségének tagjai felvállalják a felületesség, amatőrködés, a közömbösség stb. elleni határozott fellépést, ösztönözve a rend céljainak elérését szolgáló, minőségi közreműködésre való ösztönzést.
 

8.    Tisztesség és feddhetetlenség

8.1.    A Rend közösségének minden tagja köteles tisztességes és korrekt magatartást tanúsítani, mind a célok érdekében végzett tevékenységben, mind a vezetői munkában.8.2.    A tisztességes magatartás megköveteli azt is, hogy bárki, aki valamilyen módon részt vett egy eredmény elérésében elismerést kaphasson a vezetés és a tagok részéről.
8.3.    Tilos bárminemű intellektuális csalás, mint például az eredmények „gyártása”, vagy más ehhez hasonló cselekedet.
8.4.               A Novíciusoknak az avatás előtt feddhetetlenségi nyilatkozat tétele kötelező, e nélkül az avatás semmisnek tekintendő. Kivételt képeznek azon személyek, akiknek polgári hivataluknál fogva ez egyébként is kötelező!
8.5 Bármilyen szintű vezetőnek kinevezése előtt, vagy az Etikai Kódex hatálybalépését követő 30 napon belül feddhetetlenségi nyilatkozatot kötelessége tenni. Ennek elmulasztása automatikusan +30 napig a beosztásból való felfüggesztést, majd ez időpont után a beosztásból való végleges felmentést vonja maga után. A felmentett vezetők más beosztásba csak a Nagyprior hozzájárulásával nevezhetők ki. A nyilatkozatot a 2 sz. mellékletben szereplő „Nyilatkozat Mintán” kell megtenni.

9.    Átláthatóság

9.1.     A Rend elősegíti mindennemű olyan információhoz való hozzájutást, amely fontos lehet a Rend, jelen és jövőbeli tagjainak, az intézményeknek, szervezeteknek stb. melyekkel a Rend együttműködik. Az információk közlése a Rend, a rendtagok érdekeit kell, hogy szolgálja. Tilos olyan információ nyilvánossá tétele, amelynek közlése a Rend érdekeit károsíthatja!
9.2.    Tilos a hamis információk, rémhírek tudatos közzététele! Tilos a rendi programok, tagok, vezetőik, és a renddel kapcsolatos problémák rosszindulatú, hamis, eltorzított bemutatása, a közösség rágalmazása! A hamis információk, vagy rémhírek terjesztőivel szemben, a Nagyprior kezdeményezésére a Rend Főbírójának kötelessége eljárni.
9.3.     A tagoknak joguk van a közösségi programokat megismerni, az időben történő és korrekt információra a különböző tevékenységekkel kapcsolatban. Ezen országos érdekeltségű információkat kötelező a honlapon megjeleníteni


10.1.     A Rend bátorítja a közösség tagjait a régió problémáinak feltérképezésére, helyi szinten ezen problémák megoldásának kidolgozására, és a segítségnyújtásban való részvételre. 
10.2. Amikor a Rend tagjai a Lovagrendet képviselik, kötelesek az etikai és rendi -szabályok betartására.A Rend országos és megyei vezetőivel szemben, szigorúbb szabályok, iránymutatások is előírhatóak.
10.3.     Tilos a rendi közösségben felvetődő, és még meg nem oldott problémákat nyilvánosságra vinni! A nyilvánosságnak szánt információk közlése a Nagyprior vagy a Kormányzó belegyezésével történhet.
10.4.     A Rend elítéli mind a tagok, mind a vezetők irányában tanúsított cinikus, rosszindulatú, megalázó, konspirativ magatartást. A személyes felelősség elve alapján elkerülendő minden olyan viselkedés, amely a közösségi hangulat rovására történik. A vezetőknek törekedniük kell olyan hangulatot teremteni, amelyben a tagok ki tudják bontakoztatni alkotó képességüket.
10.5.     A kritikus szemlétet és magatartás elfogadható minden olyan személlyel és csoporttal kapcsolatban, amely a rendi élet normális működését akadályozza. Ennek kifejezésében azonban nem szabad megsérteni az érvényben lévő etikai és törvényes, írott, vagy íratlan szabályokat.
10.6.     Az egyenlőség és a pluralizmus jegyében természetes velejárója a belső viták, a döntések meghozatalánál megjelenő véleménykülönbségek. A döntések meghozatala után azonban, minden tagnak köteles követni és végrehajtani a Kormányzó Tanács által hozott döntéseket, utasításokat.

11.    Jóindulat és gondoskodás

11.1.     A Rend bátorítja bármilyen szükséghelyzetben lévő személy, vagy csoport iránt tanúsított jóindulatú és gondoskodó magatartás meghonosítását. Az ilyen magatartás azonban nem szabad aláaknázza az objektív felmérést, ez nem lehet ürügy a részrehajló magatartásra.

12.    Tisztelet és tolerancia

12.1.     A Rend felvállalja a tisztelet és tolerancia elvének érvényesítését a Rendben, és az azon kívüli kapcsolatokban. A lealacsonyító, megalázó, lenéző magatartással ellentétben, az emberek közti különbségek tiszteletben tartását, a megértést, tiszteletet és a toleranciát karolja fel.
12.2.    Tilos bármilyen nemű zaklatás a rendtagok között!

13.    A kulturális identitás megőrzése

13.1. A Rend elismeri a Keresztényi / Keresztyéni kulturális identitáshoz való jogot, és bátorítj a a közösség tagjait a kulturális identitásuk megőrzésére és annak ápolására.A kulturális identitás legfontosabb tényezői:az Anyanyelv, a Keresztényi /Keresztyéni vallási hovatartozás, és a Kulturális Hagyományok.A Rend támogatja mindazon tevékenységeket, amelyek a kulturális identitás megtartását és fejlődését szolgálják.

A rendi közösség tagjai közötti kapcsolatok szabályai

1.    A tagok egymás közötti kapcsolatát a kölcsönös megbecsülés, a tisztelet, a kölcsönös segítésnyújtás - akár a rendtársak előnybe helyezésével is - kell, hogy jellemezze. Egymás értékelésében objektívnek kell lenniük, csak azokat az értékelési kritériumokat használhatják, amelyek a teljesítményeket, érdemeket, eredményeket veszik figyelembe, és amelyeket a rend elfogadott.
2.    Tilos a tagok diszkriminációja, megrágalmazása, a bizalmasság áthágása!
3.    A vezetők-rendtagok közti kapcsolatnak a közös megbecsülést és a Rend érdekeit kell szolgálnia. A vezetőknek személyes példamutatással, szakmaisággal, pontos és korrekt munkával mindent meg kell tenniük a Rend érdekében.Tilos a rendtagok között a lenéző, méltánytalan, lealacsonyító kezelés és részrehajló értékelés. A novíciusok felmérésekor tilos bármilyen formájú egyéni előnyben részesítés!
4.    A Rend tagjai épp olyan jogokat élveznek, mint az ország bármely polgára. Szabadon nyilváníthatják ki véleményüket, vehetnek rész politikai rendezvényeken, de csak, mint magán személyek. Ezen rendezvényeken saját véleményüket nem tüntethetik fel úgy, mintha az a renddé lenne. A Rend politikamentes, semleges szervezet. Tilos a Rend tagjainak politikai rendezvényeken vagy annak minősülő összejöveteleken a Rend ruhájában vagy annak ékítményeiben megjelenni és vele összefüggésben bármilyen politikai nyilatkozatot tenni, vagy olyan tevékenységet folytatni, ahol tevékenysége összefüggésbe hozható a Renddel!
4.1 A Rend az állam által tiltott szélsőséges vallási és politikai nézeteket, valamint a titkos társaságokat, nem támogatja, és nem tolerálja!
5.    A Rend arra jogosult tagjainak hatékonyan kell használniuk a rendi intézményi infrastruktúrát.
6.    Tilos pszichotróp szerek és szeszes italok fogyasztása a Rend hivatalos helyiségében! Tiltott az illetlen öltözködés, a rendi hangulattal összeférhetetlen viselkedés és a trágár beszédmód!

Összeférhetetlenség

1.1.    A rendi tagság azt jelenti, hogy a rendi beosztásnak megfelelően Rendünk érdekeinek érvényesítésén, eredményes működése elérésén, fogunk munkálkodni. Minden más tevékenységünket is úgy kell végeznünk, hogy az ne sértse a Rend jó hírnevét. Ezért kerülni kell, hogy személyes és hivatalos kapcsolatainkban saját érdekeink összeütközésbe kerüljenek a Rend érdekeivel.
1.2.    A Rend tagjai nem alakíthatnak ki olyan szituációt amelyben, az általuk meghozott döntéshez akár közvetlenül, akár közvetetten személyes érdekeltség fűződhet. Az ilyen módon hozott döntés kétségessé teszi a döntés minőségét, és az azt meghozó személy tisztességét.
1.3.    A Rend vezetésének - lehetőségei szerint - törekednie kell arra, hogy a tagok ne kerüljenek a Lovagrend érdekeivel összeegyeztethetetlen helyzetbe. Az összeférhetetlenség vélt, vagy valós eseteit mindig az adott helyzet alapján kell tisztázni, és a jövőben el kell kerülni az ilyen helyzetek kialakulását. A Kódex keretei nem teszik lehetővé, hogy az összeférhetetlenség valamennyi lehetséges esetének szabályozását. Amennyiben vitás kérdés merül fel összeférhetetlenség miatt, a Kormányzó Tanács eseti döntést hoz.

Záró rendelkezések

1.     Jelen Etikai Kódex előírásai betartásának felügyeletéért és alkalmazásáért a Rend Etikai Bizottsága felel, mely bizottságot a Rend Kormányzó T anácsa hozza létre, és a rendi Világi Bíró irányítása mellett működik.
2.     Az Etikai Kódex rendelkezéseinek tiszteletben tartása a rend minden tagjának kötelessége és felelőssége. A rend tagjának lenni azt feltételezi, hogy minden tag felelősséget vállal tevékenységéért, tetteiért és mulasztásaiért.

Budapest 2010 -11-15

Lovag Balla Miklós
Magyarország Nagypriorja
sk.

Nemzetközi Szent György Lovagrend